s.

field, country, soil, heath, fallow ground, plain;
Եղիսեան —ք, Elysian fields;
Արիսեան —ք, field of Mars.

s.

պ. տէշթ. πεδίον campus, planities, ἁγρός ager Տափարակ արձակավայր ի բացի. վայր խոտաւէտ՝ յարօտ խաշանց. անդք.

Ե՛կ երթիցո՛ւք ի դաշտ։ Գտին դաշտ մի։ Զբօսանել ի դաշտին։ Յամենայն գործ դաշտաց։ Զամենայն փայտ՝ որ ի դաշտս։ Ընդ դաշտս եւ ընդ լերինս։ Ի լերինն եւ ի դաշտի։ Թերեւ էր ոտիւք իբրեւ զմի յայծեմանց ի դաշտի։ Զդաշտն քաղաքին եւ զգեղսն նորա։ Որ զձորովք եւ զխոտովք եւ զդաշտիւք.եւ այլն։

Կորուսանել ջրհեղեղաւն ոչ միայն զի դաշտիսն, այլ զի եւ ի լեռնայինսն բնակեալս. (Փիլ. իմաստն.։)

դաշտ. նմանութեամբ՝ Ասպարէզ կամ ընդարձակութիւն ծովու, թղթոյ, եւ այլն.

Ի կապոյտ դաշտին ձիարձակ լինէին (նաւաւ) անքայլ գնացիւք. (Ագաթ.։)

Երկնագոյն դաշտաց, լուծական լերանց, կապոյտ կուտակաց։ Ի կերպ պատկերի դիմաց քարտենի սպիտակերանգ ըղձալին դաշտի։ Սպիտակափայլ լուսափայլ դաշտի քարտենիդ. (Նար. խչ. եւ Նար. յիշ.։)

դաշտ. գրի երբեմն որպէս Տաշտ։ (Վստկ. ՟իա. ՟մղե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագոնադաշտ, աց

Դաշտաբերան

Դաշտագետին

Դաշտական

Դաշտակողմն

Դաշտաձեւ

Դաշտամուխ լինիմ

Դաշտային

Դաշտան, աց

Դաշտանամ, ացայ

Դաշտանիկ

Դաշտավայր, աց

Դաշտացուցանեմ, ուցի

Դաշտաւէտ

Դաշտաւորիմ

Դաշտեմ, եցի

Դաշտորայք, րէից

Եղիւսեան դաշտք

Զրադաշտ, սիւ

Լեռնադաշտ

Voir tout