s.

shelf;
little hill.

s.

Փոքրիկ դար տեղւոյ. բլրակ. դարէկ.

Առի հող օրհնութեան եւ ի փլուզեալ դարակէն. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արդարակ

Արդարակշիռ

Արդարակորով

Դարակոճատ

Voir tout