s.

circuit, return;
reward, retribution;
answer, report, signification;
— բանից, phrase, sentence, style.

s.

ἁποστροφή conversio, aversio, reversio Դարձ. շրջումն. խոտորումն, ի բաց դարձումն. կամ Հատուցումն. զի յայլ եւ այլ միտս մեկնի ասելն.

Դարձուցից զդարձուածս նոցա։ Զդարձուածս սոդոմայ, եւ այլն. (Եզեկ. ՟Ժ՟Զ. 53։)

ԴԱՐՁՈՒԱԾ. Ստէպ դարձումն. շրջան. պտոյտք.

Տեսանե՞ս զդարձուածս նոցին ի թերահաւատութենէ ի թերահաւատութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Յառաջագոյն գիտէր զկամացն փոփոխումն եւ զբնութեանն դարձուած՝ ըստ իւրոյ վճիռն տալոյ. (Կիւրղ. ծն.։)

Մինչեւ ցնոյն դարձուածսն եփրատայ ի հարաւ կոյս. (Խոր. աշխարհ.։)

ԴԱՐՁՈՒԱԾ. Փոխարէն. դարձ փոխարինի.

Զի այլ զի՞նչ եւս կարիցեմք առնել դարձուածս՝ փոխարէն բարեացն որ ի քէն. (Ագաթ.։)

Ինքըն էառ զդարձուած չարին. (Յիսուս որդի.։)

ԴԱՐՁՈՒԱԾ. στροφή flexus, versio, versutia Մանուած բանի. խրթնութիւն. խելամտութիւն.

Ընդունել զդարձուածս բանից։ Ճանաչէ զդարձուածս բանից. (Առակ. ՟Ա. 3։ Իմ. ՟Ը. 8։)

ԴԱՐՁՈՒԱԾ. Փոխադարձութիւն բանի. պատասխանի բանիւ կամ գրով.

Առնել այդպիսի խնդրոյ մեծի դարձուած բանից. (Փարպ.։)

Հարցման բանից ... զդարձուածսն ... ի ճահ փոխադրեաց։ Ի պատշաճաւոր դարձուածս բանից. (Նար. խչ. եւ Նար. առաք.։)

Ըստ աւետեաց պայմանի առնեմք զդարձուած բանին. (Խոսր.։)

Դարձուածս պատասխանւոյ առաքէր խուժացն. (Սարկ. լս.։)

Զդարձուած քննութեանն (այսինքն զպատասխանի հարցմանն). (Նանայ.։)

Եւ նորա դարձուած արարեալ՝ ասաց. (Մխ. առակ.։)