s.

religion, faith, sect, belief (of infidels).

s.

պ. թ. տիյն. տին. Հաւատք. կրօնք. իբր աղանդք.

Ըստ ձախողակի դենին իւրեանց։ Զրկեալ ի կատարեալ դենէս. եւ այլն. (Եղիշ. ՟Բ. ՟Ը։)

Դենի ձեր մասամբ։ Հեռացեալ յինէն դենիւ եւ բնակութեամբ. (Խոր. ՟Գ. 34։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ադեն, ի

Այլադեն

Այլակդեն

Գոդենոց

Դենագարձ

Դենակորոյս

Դենար, ի

Դենիմազդեզն

Դենպետ, աց

Խլրդենի, նւոյ

Համակդեն, ից

Պարսկադեն

Սարդենասեր

Սարդենեան

Սարդենի

Վարդենի, նւոյ, նեաց

Վարդենիկ

Ցրդենի

Օդենի, նւոյ, նեաց

Voir tout