vn.

to become a corpse, to die.

չ.

Լինել կամ անկանիլ որպէս զդիակն.

Որ յոգի եւ ի մարմին առ հասարակ դիակնանայ. (Եղիշ. ՟Դ։)

Տապաստ անկեալ դիակնացան. (Փարպ.։)

Եւ անդ դիակնացեալք շուրջ զքաղաքաւն. (Լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դիակնանամ
դու դիակնանաս
նա դիակնանայ
մեք դիակնանամք
դուք դիակնանայք
նոքա դիակնանան
Imparfait
ես դիակնանայի
դու դիակնանայիր
նա դիակնանայր
մեք դիակնանայաք
դուք դիակնանայիք
նոքա դիակնանային
Aoriste
ես դիակնացայ
դու դիակնացար
նա դիակնացաւ
մեք դիակնացաք
դուք դիակնացայք
նոքա դիակնացան
Subjonctif
Présent
ես դիակնանայցեմ
դու դիակնանայցես
նա դիակնանայցէ
մեք դիակնանայցեմք
դուք դիակնանայցէք
նոքա դիակնանայցեն
Aoriste
ես դիակնացայց
դու դիակնասցիս
նա դիակնասցի
մեք դիակնասցուք
դուք դիակնասջիք
նոքա դիակնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դիակնանար
դուք մի՛ դիակնանայք
Impératif
դու դիակնացի՛ր
դուք դիակնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դիակնասջի՛ր
դուք դիակնասջի՛ք