va. vn.

cf. Դիեմ

չ. ն.

cf. Դիել.

Ի կուսական ստեանցն որպէս տղայ դիանայ ... դիանայր. (Ճ. ՟Գ.։)

Դիանայր, եւ ստնդիեցաց աղբիւրս կաթին բղխէր. (Պրոկղ. ի ստեփ.։)

Ի գիրկ մօր զգուեալ, եւ ի ստեանց դիացեալ. (Գանձ.։)

Դիանայր ի ստեանց նորա ընդ մանկունս նորա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դիանամ
դու դիանաս
նա դիանայ
մեք դիանամք
դուք դիանայք
նոքա դիանան
Imparfait
ես դիանայի
դու դիանայիր
նա դիանայր
մեք դիանայաք
դուք դիանայիք
նոքա դիանային
Aoriste
ես դիացայ
դու դիացար
նա դիացաւ
մեք դիացաք
դուք դիացայք
նոքա դիացան
Subjonctif
Présent
ես դիանայցեմ
դու դիանայցես
նա դիանայցէ
մեք դիանայցեմք
դուք դիանայցէք
նոքա դիանայցեն
Aoriste
ես դիացայց
դու դիասցիս
նա դիասցի
մեք դիասցուք
դուք դիասջիք
նոքա դիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դիանար
դուք մի՛ դիանայք
Impératif
դու դիացի՛ր
դուք դիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դիասջի՛ր
դուք դիասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Որդիանամ, ացայ

Voir tout