adv.

ἁπαραφυλάκτως absque ulo discrimine գրի եւ ԴՈՅԶՆԱԲԱՐ. Իբրու դոյզն եւ թեթեւ ինչ. վեր ի վերոյ. անխորհրդաբար. թեթեւութեամբ. անխտիր.

Ուսուցին դուզնաբար։ Դուզնաբար առանց օրինակի ցուցանելոյ։ Առաջինքն դուզնաբար ըստ սովորութեան կռապաշտութեան պաշտէին զնոսա։ Որ ինչ գործեցաւ յաւուրս մեր՝ ո՛չ դոյզնաբար արժան է տալ գրով։ Լինել իբրեւ զայլսն՝ որ կեցին դոյզնաբար. (Եւս. պտմ. ստէպ։)

Մինչեւ առ նա գրաւականս ճշմարիտս՝ ոչ ետ նմա զխաշինս իւր դուզնաբար։ Ոչ եթէ վայրապար ինչ կամ դուզնաբար, այլ ըստ բնութեան (կոչեաց անուանս կենդանեաց)։ Ոչ եթէ դոյզնաբար ինչ ասաց զայս աւետարանիչն. (Եփր. ստէպ։)

Եւ Որպէս զդոյզն ոք. սոսկական վարուք.

Դուզնաբար իբրեւ զայլս երեւէր քրիստոս։ Բազում համարձակութեամբ, այսինքն դուզնաբար շրջիմք մեք. (եւ ո՛չ որպէս մովսէս քողարկեալ). (Եփր.։)