pron.

thou, thee;
ի քէն, from, by or of thee;
thyself;
զքէն, upon thee;
of thee.

Էական դերանուն, երկրորդ դէմ, σύ tu Էական դերանուն, երկրորդ դէմ, առ որ ուղղի բան. որ եւ յայլ լեզուս, դու, դիւ, դի, սի կամ սիւ, սէն, շէն, եւ այլն.

Մո՛ւտ դու, եւ ամենայն տուն քո ի տապանդ. զի զքեզ տեսի արդար։ Այլ դուք աճեցէ՛ք։ Ընդ ձեզ, եւ ընդ զաւակի ձերում յետ ձեր։ Զոր դուդ ասես։ Զոր դուքդ ասէք։ Զոր ձեզդ ասեմ։ Զոր ի քէնդ կամ ի ձէնջդ։ Այլ դու տէր։ Եւ դու ա՛րքայ. եւ այլն։

Ո՛չ զԴո՛ւն (կոչական դերանունդ) առանց պատճառի դնէ նախկին, թէ Դո՛ւ աստուածդ եւ որդիդ աստուծոյ հօր եւ այլն. (Խոսր. պտրգ.։)

Ի ՔԷՆ. իբր Քեզէն. յանձնէդ. քեւ.

Ի քէ՞ն ասես զայդ, եթէ այլք ասացին քեզ զինէն. (Յհ. ՟Ժ՟Ը. 34։)

Ո՛չ ի քէն բաւես հասու լինել աստուածային մեծութեան. (Յճխ. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազդումն, ման

Աղանդութիւն, ութեան

Անարդութիւն, ութեան

Անդէորդութիւն, ութեան

Անդուլ

Անդունդք, դնդոց

Անդուռն

Անդուստ

Անդրդուելի

Անդրդուութիւն, ութեան

Անզարդութիւն, ութեան

Անընդունակ

Անընդունակութիւն, ութեան

Անընդունելի

Անխորհրդութիւն, ութեան

Անծննդութիւն, ութեան

Անհանդուրժակ

Անհանդուրժական

Անհանդուրժելի

Անհեդեդութիւն, ութեան

Voir tout