adj.

positive.

adj.

θετικός positivus Յայտարար դնելոյ, եդելոյ, եւ դնելւոյ. իբր տեղական. եւ իրական, եւ անուանադրական. եւ Յետոյ եդեալ, ստացական. եւ Զոր պարտ է ի գործ դնել. եւ այլն.

Դրական. (որպէս) զանգն ունել առ վայր՝ որ զուարճացոյցն, ի բնակութիւն, ի փառս։ Դրական. (որպէս՝)եդ անուանս, սիմովնի՝ պետրոս, եւ որ այսպիսիք. (Երզն. քեր.։)

Բնութեան անուն ոչ գիտեմք աստուծոյ. իսկ դրական անուանցն ոչ գոյ բաւ. վասն զի կոչի տէր եւ աստուած, արարիչ, թագաւոր, լոյս. (Խոսր.։)

Ոչ վայրապար ինչ դրական ունակութեամբ ունելով զբնակութեան գերակայութիւն. (Անան. եկեղ։)

դրական մակբայ կոչի ըստ յն. Ապառնի դիմազուրկն. զոր օրինակ.

Դրականն. ամուսնանալի՛ (է). (Թր. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերադրական

Դիմադրական

Դրականաբար

Դրականապէս

Դրականօրէն

Ենթադրական

Խնդրականք

Կանոնադրական

Համադրական

Մակադրական

Մեդրական

Յարադրական

Յուսադրական

Ներտրամադրական

Ներքսադրական

Շարադրական

Սահմանադրական

Ստորադրական

Վերադրական

Վիմադրական

Voir tout