va.

to praise, to give praises, to celebrate.

ն.

ἑπαινέω laudo Գովել. ներբողել. բարեբանել. գովութիւն ընծայել.

Յօտարազգեացն դրուատեցաւ. (Պիտ.։)

Դրուատեցին զշաւիղ խորհրդոյ մտաց խնդրողին։ Դրուատեալ ես սուրբ պանծալի նշան։ Ծով դրուատի ունակ մարգարտի. (Նար.։)

Դոյզն ինչ դրուատել զշնորհս կաթողիկէ եկեղեցւոյ. (Նանայ.։)

Տր. խնդրով.

Դրուատեսցուք աստուածային նշանիս։ Դրուատել աստուածածնին բարեբանեալ ծննդեանն. (Ճ. ՟Գ.։)