ԵՂԲԱՅՐԱԲԱԺԻՆ ԱՌՆԵԼ. Տալ զբաժին որպէս եղբօր հարազատի. ժառանգեցուցանել.

Զորդիս քեաուրայ՝ յամենայն ստացուածոց զոր ունէր՝ եղբայրաբաժին արարեալ զնոսա յիսահակայ եղբօրէն իւրեանց, եւ յիսկապէս յեղբօրորդւոյն յէմմանուէլէն. (այսինքն մասնակից արար մարմնաւոր եւ հոգեւոր բարեաց. ) (Եպիփ. ծն.։)