prep.

under;
cf. Ընդ.

ὐπό sub Նախդիր բաղադրիչ կամ բարդիչ ըստ հելլենաբանութեան նշանակութեամբ ձայնիս Ընդ՝ մանաւանդ ըստ որում ի ներքոյ. ստոր. տակը.

ԵՆԹ ԱՌՆԵԼ. cf. ենթառնել։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ենթադրաբար

Ենթադրական

Ենթադրեմ, եցի

Ենթադրութիւն, ութեան

Ենթալուսնեայ

Ենթակայ, ից

Ենթակայական

Ենթակայանամ, ացայ

Ենթակայացուցանեմ, ուցի

Ենթակայութիւն, ութեան

Ենթակէտ

Ենթաձգութիւն, ութեան

Ենթամնայ, ի

Ենթանրակ

Խենթ

Խենթութիւն, ութեան

Կիսենթամնայ

Մենթան, աց

Voir tout