va.

to make doubt or waver.

ն.

Տալ այլում երկմտել, եւ երկփեղկել ի միաբանութենէ.

Ոչ կարաց երկմտեցուցանել եւ ոչ զմի ոք. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երկմտեցուցանեմ
դու երկմտեցուցանես
նա երկմտեցուցանէ
մեք երկմտեցուցանեմք
դուք երկմտեցուցանէք
նոքա երկմտեցուցանեն
Imparfait
ես երկմտեցուցանեի
դու երկմտեցուցանեիր
նա երկմտեցուցանէր
մեք երկմտեցուցանեաք
դուք երկմտեցուցանեիք
նոքա երկմտեցուցանեին
Aoriste
ես երկմտեցուցի
դու երկմտեցուցեր
նա երկմտեցոյց
մեք երկմտեցուցաք
դուք երկմտեցուցէք
նոքա երկմտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես երկմտեցուցանիցեմ
դու երկմտեցուցանիցես
նա երկմտեցուցանիցէ
մեք երկմտեցուցանիցեմք
դուք երկմտեցուցանիցէք
նոքա երկմտեցուցանիցեն
Aoriste
ես երկմտեցուցից
դու երկմտեցուսցես
նա երկմտեցուսցէ
մեք երկմտեցուսցուք
դուք երկմտեցուսցջիք
նոքա երկմտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երկմտեցուցաներ
դուք մի՛ երկմտեցուցանէք
Impératif
դու երկմտեցո՛
դուք երկմտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երկմտեցուցանիջիր
դուք երկմտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երկմտեցուսջի՛ր
դուք երկմտեցուսջի՛ք