vn.

to be separated, disjoined.

չ.

ԶԱՏԱՆԱԼ. Իբր Զատանիլ. զատուիլ.

Եւ այլ աշակերտքն ասէին ընդ Պետրոսի՝ ոչ զատանալ. (Ճ. ՟Թ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զատանամ
դու զատանաս
նա զատանայ
մեք զատանամք
դուք զատանայք
նոքա զատանան
Imparfait
ես զատանայի
դու զատանայիր
նա զատանայր
մեք զատանայաք
դուք զատանայիք
նոքա զատանային
Aoriste
ես զատացայ
դու զատացար
նա զատացաւ
մեք զատացաք
դուք զատացայք
նոքա զատացան
Subjonctif
Présent
ես զատանայցեմ
դու զատանայցես
նա զատանայցէ
մեք զատանայցեմք
դուք զատանայցէք
նոքա զատանայցեն
Aoriste
ես զատացայց
դու զատասցիս
նա զատասցի
մեք զատասցուք
դուք զատասջիք
նոքա զատասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զատանար
դուք մի՛ զատանայք
Impératif
դու զատացի՛ր
դուք զատացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զատասջի՛ր
դուք զատասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատանամ, ացայ

Հարազատանամ, ացայ

Voir tout