s.

damage, loss, prejudice;
— առնել, to damage, to injure.

s.

ԶԵԱՆ որ ՎԶԵԱՆ. Վնաս. զէն.

Անձանց վնաս, եւ արքունի մեծապէս զեան. (Եղիշ. ՟Գ։)

Թեթեւ զեան առնել. (Լմբ. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեքթզեան

Թզեան մի

Խոզեան

Կերթուզեանք, նց

Հայկազեան, եանց

Նոխազեան

Վզեան

Փառաւազեան

Voir tout