s.

cf. Զոհ.

s.

θυσία sacrificium Զենումն. զենլիք. զոհ.

Զենելութիւն զնա արժան է կոչել. (Փիլ. բագն.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զենելութիւն զենելութիւնք
accusatif զենելութիւն զենելութիւնս
génitif զենելութեան զենելութեանց
locatif զենելութեան զենելութիւնս
datif զենելութեան զենելութեանց
ablatif զենելութենէ զենելութեանց
instrumental զենելութեամբ զենելութեամբք