cf. ԹԱՌԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. μαραίνω թօշնեցընել. թոռմեցնել, եւ մարել (յն. մառէ՛նօ ).

Յառաջ քան զյերկարն ծաղկել՝ նուաղեցուցեալ թարշամեցոյց. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Զբողբոջ աստուածային ցանկութեանցն թարշամեցուցանէ։ Զբոյսս բարեացն թարշամեցուցանել. (Լմբ. սղ.։)

Թարշամեցուցեր զգեղ վայելչութեան նորա. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Զախտիցն շարժմունս թարշամեցուցանէր. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թարշամեցուցանեմ
դու թարշամեցուցանես
նա թարշամեցուցանէ
մեք թարշամեցուցանեմք
դուք թարշամեցուցանէք
նոքա թարշամեցուցանեն
Imparfait
ես թարշամեցուցանեի
դու թարշամեցուցանեիր
նա թարշամեցուցանէր
մեք թարշամեցուցանեաք
դուք թարշամեցուցանեիք
նոքա թարշամեցուցանեին
Aoriste
ես թարշամեցուցի
դու թարշամեցուցեր
նա թարշամեցոյց
մեք թարշամեցուցաք
դուք թարշամեցուցէք
նոքա թարշամեցուցին
Subjonctif
Présent
ես թարշամեցուցանիցեմ
դու թարշամեցուցանիցես
նա թարշամեցուցանիցէ
մեք թարշամեցուցանիցեմք
դուք թարշամեցուցանիցէք
նոքա թարշամեցուցանիցեն
Aoriste
ես թարշամեցուցից
դու թարշամեցուսցես
նա թարշամեցուսցէ
մեք թարշամեցուսցուք
դուք թարշամեցուսցջիք
նոքա թարշամեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թարշամեցուցաներ
դուք մի՛ թարշամեցուցանէք
Impératif
դու թարշամեցո՛
դուք թարշամեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թարշամեցուցանիջիր
դուք թարշամեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թարշամեցուսջի՛ր
դուք թարշամեցուսջի՛ք