prep.

without;
cf. Առանց.

նխ.

որպէս Թանց. Առանց. ἅνευ, δίχα sine

Ընդունելութիւն ... թարց դիմաց եւ ներխոնարհութեանց. (Թր. քեր.։)

Թարց ենթակային ապականութեան. (Անյաղթ պորփ.։)

Թարց միոյ երկբայութեան. (Պիտ.։)

Թարց հրամանի. (Մծբ. ՟Ժ՟Ա։)

Թարց պատճառանաց սպանանել զՅովհաննէս. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապաթարց, ի

Voir tout