s.

sedition, revolt, rebellion.

s.

στάσις seditio. Ապստամբութիւն. խռովութիւն. եւ Գործ անվայելւոչ. կղայամտութիւն.

Պիղատոս յետ խակագործութեան (հրէից)գ կրկին կռուոյ նոցա եղեւ պատճառք. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Սկսցի զ՝Ի մանկութենէն զփոյթ եւ զդժնդակ խակագործութիւնն թողեալ՝ առ լաւ եւ ծերունի կարգն փոխել. (Փիլ. ել. ՟Ա. 4։)

Տեառն եղիայի (կաթողիկոսի) խակագործութիւնն յերիցու վանս. (Կաղանկտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խակագործութիւն խակագործութիւնք
accusatif խակագործութիւն խակագործութիւնս
génitif խակագործութեան խակագործութեանց
locatif խակագործութեան խակագործութիւնս
datif խակագործութեան խակագործութեանց
ablatif խակագործութենէ խակագործութեանց
instrumental խակագործութեամբ խակագործութեամբք