s.

dish, viand, mess;
meat, cooked meat.

s.

ἑδώδιμος esculentus, edulio, cibus (լծ. եւ լտ. գօ՛քուօ. գերմ. գօ՛խէն. այսինքն եփել). Կերակուր եփեալ. խորտիկ. համադամք հանդերձեալ ըստ արուեստի խոհակերաց. կեր կերակուր. թաամ. խօրտ. խօր.

Պատրաստել զխահսն։ լի են խահիւք սեղանք. (Նիւս. կազմ. ՟Գ. ՟Ի՟Դ։)

Համադամ խոհիւք. (Պիտ.։)

Զմին ի դուռն արքունի կարգեալ, զմիւսն ի վերայ խահիցն։ Զխահիցն զանազանութիւն. (ի գիրս Խոսր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ածխահանք, նաց

Գլխահատեմ, եցի

Գլխահար, աց

Գլխահարկ, աց

Դժոխահաւատալի

Դժոխահեռ

Խահագործեմ, եցի

Խահակեր

Խահամոք

Խահարաբուհի

Խահարան, ի

Խահարար, աց

Խահարարութիւն, ութեան

Խահուէ

Խահրեմ, եցի

Ծխահանք, նաց

Կանխահաս, ից

Կանխահատոյց

Կանխահրաւէր

Նախահայեաց

Voir tout