s.

groping along, feeling about.

s.

Խարխափելն. խարխափ. կուրօրէն շոշափումն ընդխավար.

Ընդ աչացաւացննեղելոց մշտագիշերն խարխափանօք. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խարխափանք
accusatif խարխափանս
génitif խարխափանաց
locatif խարխափանս
datif խարխափանաց
ablatif խարխափանաց
instrumental խարխափանաւք