vn.

to become crazy, to go mad, to lose ones senses, to be mad.

ձ.

Խանգարիլ խելաց կամ ուղղոյ. Խելացնորիլ. անմահանալ. ըստ յն. նաեւ գլխածանիլ. καριβαρέω gravor vel nuto capite.

որք արբեցութեամբն խելագարեալք լինին. (Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Գ։)

Խելագարեալք՝ գնաց առ նա. (Խոր. ՟Գ. 17։)

Յիմարեալք եւ խելագարեալք յայսոյն անհաւատութեան. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Խելագարեալք են, եւ նման շամբեշելոցն խօսին. (Ի գիրս խոսր.։)

Զգեստ արասցես զխելագարեալս ամենաթշուառ. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)