s.

ԽԵՂՃՄԻՏՔ ԽԵՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ. cf. ԽՂՃՄՏՈՒԹԻՒՆ.

ԶԻ սրբեսցուք մեք ի խեղճմտաց չարի. (Եփր. եբր.։)

Ի խղճմտութենէ քումմէ հարեալ. (Մաշկ.։)

Մի՛ կարծէք, եթէ խղճմտութիւն ինչ անկանի ի սիրտ իմ վասն լալոյ ձերոյ եւ արտասուաց՝ արձակեալ զձեզ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեղճմտութիւն խեղճմտութիւնք
accusatif խեղճմտութիւն խեղճմտութիւնս
génitif խեղճմտութեան խեղճմտութեանց
locatif խեղճմտութեան խեղճմտութիւնս
datif խեղճմտութեան խեղճմտութեանց
ablatif խեղճմտութենէ խեղճմտութեանց
instrumental խեղճմտութեամբ խեղճմտութեամբք