s.

egg-shell or nut-shell;
հանել ի —ոյ, to shell, to husk.

s.

ռմկ. Խըճեպ, կըճեպ. Փեճեկ. կարծր կեղեւ, կամ պատեան.

Խեճեպն (ձուոյ) պապ առեալ զամենայնիւ. (Շիր.։)

Պարտէզ աշխարհ, ընկոյզ մարդ, որ պատեալ է հոգւով, եւ մարմնով որպէս խեճեպով. (Վրդն. երգ.։)

Խորան երկրորդ՝ ըզկնի սորին՝ օդոյ նըման, որ մըզնաձեւն ընդ խեճեպոյն ի կառուցման. (Երզն. ոտ. երկն.։)