s.

minutiae, trifles;
trash, rubbish;
parings, leavings.

s.

Նշխարք անպիտան իրաց. որ եւ ԽԵՑԻՔ ասին. բեկորք. մնացորդք. խոշրտուք, մանրուք.

Նախկին մծղնէութեանպայղակենութեան խեշերանք. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեշերանք
accusatif խեշերանս
génitif խեշերանաց
locatif խեշերանս
datif խեշերանաց
ablatif խեշերանաց
instrumental խեշերանաւք