vn.

to bear hatred, malice.

չ.

Որպէս Հեռալ. զչարիլ. դժուարիլ. հինանալ. մխալ.

Ոչ խեռալ, ո նենգել. (Սկեւռ. աղ.։)

Զչարէին նոքա վասն առաւել սիրելոյն զնա ծերոյն, լուան զայս ծերքն, եւ նոքա եւս խեռային ընդ այս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե։)

Իսկ (Գէ. ես.։)

Սոյնպէս եւ առ քրիստոսիւ խեռացան. լինի իմանալ եւ խեռ գտան, իբր խեռացան։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խեռամ
դու խեռաս
նա խեռայ
մեք խեռամք
դուք խեռայք
նոքա խեռան
Imparfait
ես խեռայի
դու խեռայիր
նա խեռայր
մեք խեռայաք
դուք խեռայիք
նոքա խեռային
Aoriste
ես խեռացայ
դու խեռացար
նա խեռացաւ
մեք խեռացաք
դուք խեռացայք
նոքա խեռացան
Subjonctif
Présent
ես խեռայցեմ
դու խեռայցես
նա խեռայցէ
մեք խեռայցեմք
դուք խեռայցէք
նոքա խեռայցեն
Aoriste
ես խեռացայց
դու խեռասցիս
նա խեռասցի
մեք խեռասցուք
դուք խեռասջիք
նոքա խեռասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խեռար
դուք մի՛ խեռայք
Impératif
դու խեռացի՛ր
դուք խեռացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խեռասջի՛ր
դուք խեռասջի՛ք