ԽԵՐՇԵՒՏԱՆՔ կամ ՀԵՐՇԱՏԱՆՔ. Բառ յանյայտ. իբր Մնացորդ, կամ յիշատակ.

Աշխատէին (շինողք աշտարակին) իբրու պաշար խերշեւտանաց չարութեան զաւակաց ազգացն զկնի իւրեանց եկելոցն թողուլ խնդրէին. (Ագաթ.։)