s.

tortoise shell;
cf. Խեցի;
cf. Հեց.

Տ. Խեցի. որպէս Պատեան խեցեմորթաց. եւ Անօթ կաւեղեն, եւ Հեց

Յայնպիսի աղքատութիւն ետուն զանձինս, մինչեւ անօթ նոցին էր խեց կրիայի. (Վրք. հց. Է։)

Որպէս եւ ի բարդութիւնս Գրախեց, Նշանախեց, է իբր Կոտոր խեցւոյ։

Եւ զի էր գրեալ ի վերայ խեցի այսպէս, թողութիւն շնորհեա՛ եւ այլն. (Վրք. հց. Գ.) ձ. (տպ. խեցւոյ)։

ԽԵՑ ի, իւ. Անօթ կաւեղէն. կուժ.

Որ ի ձեռն եղիսէի մարգարէին զչոր եւ զանզաւակ ջուրն աղիւ եւ խեցիւ բժշկեցեր. (Ժմ. յն.։)

Տ. Խեցի. որպէս Պատեան խեցեմորթաց. եւ Անօթ կաւեղեն, եւ Հեց.

Յայնպիսի աղքատութիւն ետուն զանձինս, մինչեւ անօթ նոցին էր խեց կրիայի. (Վրք. հց. Է։)

Որպէս եւ ի բարդութիւնս Գրախեց, Նշանախեց, է իբր Կոտոր խեցւոյ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բախեցուցանեմ, ուցի

Բղխեցուցանեմ, ուցի

Գրախեց

Թարախեցուցանեմ, ուցի

Իշխեցեալ

Իշխեցող

Իշխեցուցանեմ, ուցի

Խեցագործ

Խեցակարկառ

Խեցակերտութիւն, ութեան

Խեցակոյտ

Խեցբեկ

Խեցբեկագոյն

Խեցբեկեմ, եցի

Խեցգետի, տւոյ, տեաց

Խեցգետին, տնի

Խեցեգործ, աց

Խեցեգործութիւն, ութեան

Խեցեկոյտ վճիռ

Խեցեղէն, ղինի, նաց

Voir tout