adj.

unclean;
profane.

Նոյն ընդ Խեղ, ըստ որում Պիղծ, գարշ. զազիր.

Ցանկութիւն, որ է խիղ եւ պիղծ եւ անմաքուր։ Խիղքն եւ պիղծքն ի՛ սուրբ նուիրելոյն. (Փիլ. քհ. եւ Փիլ. ել. ՟Բ. 76։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխիղճ

Խիղբ

Խիղճ, խղճի, իւ

Նախիղձիկք

Voir tout