s.

small stone, pebble, gravel;
— նաւու, ballast.

s.

ψῆφος, ψηφίς, κάχληξ, χάλιξ calculus, lapillus. Մանր քար. կոպիճ. խոշոր աւազ.

Իբր զկաթ ջրոց ի ծովէ, եւ զխիճ յաւազոյ. (Սիր. ՟Ժ՟Ը. 8։)

Քաղցրացաննմա խիղճք հեղեղատի. (Յոբ. ՟Ի՟Ա. 33։)

Եւ ոչ խիճ ձեռն ի քար ձգելոյ։ Կէսք զաւազն զխւճն հողախառն ի վերայ արկանէին. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 73։ ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 41։ Զխիղճն եւ զշաղախ. Նեեմ. ՟Դ. 17։)

Ի խճէ հեղեղաց. (Իսիւք.։)

Զմրգարիտս քամահեն, եւ զքարինս պայծառս խիճք. (Առ որս. ՟Է։)

Կապակցութիւն խճիցն եւ այլոց նիւթոց (ի շինուածի). (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճախիճ

Մանրախիճ

Նաւախիճ, խճի

Ցախիճան

Voir tout