s.

thickness, density;

adj.

close, dense, thick, serried;
compact, dense;
crowded, numerous, frequent;
full;

adv.

—, — առ, — ընդ —, thickly, densely;
frequently, often, much;
— առ — հարուածք, repeated blows.

adj.

πυκνός densus συνεχής continuus, perpetuus. Հոծ սեղմ. թաւ. խուռն. կուռ. ատոք. լիուլի. շարունակ. յաճախ եւ ստէպ մերձ եւ կից յիրեարս գտեալ.

Գեղեցիկ շառաւիղօք, եւ խիտ ոստովք. (Եզեկ. ՟Լ՟Ա. 3։)

Իբր զարտեւանանց խիտ եւ գեղեցիկ ծիր. (Խոր. ՟Բ. 39։)

Խիտ բարշ, կամ խուշք. (Պիտ.։)

Երկիր սեղմ եւ սերտ եւ խիտ եւ կուռ լինելովն. (Խոսր.։)

զօրէն խիտ ամպոյ. (Սարգ. յկ. ՟Թ։)

Հոծ եւ խիտ շտեմարանք, կամ մարդիկ, կամ բազմութիւն մարդոյ անասնոյ. (Պիտ.։)

Լինիցին պահք հանգիստ ի խիտ եւ ի հոծ աշխատութեանցն. (Բրս. պհ.։)

Յերկար առնել զպատմութիւն՝ ճշմարիտ ասացուածովք հոծ եւ խիտ. (Խոր. ՟Բ. 64։)

Վասն խիտ եւ բազմակերպ դիմաց բանին. (Նախ. առակ.։)

Խիտ հայեցուածով հային ի քրիստոս. (Լմբ. սղ.։)

Խիտ եւ անհատ ճաշակմամբ. (Վրդն. սղ.։)

Մաղեմ խիտ իմն քննութեամբ զորակս մասանց. (Երզն. քեր.։)

adv.

ԽԻՏ. մ. κύκνως, πυκνόν dense, crebro συνεχή jugis Խտութեամբ. հոծութեամբ. ստէպ. յաճախ. որ եւ ԽԻՏ ԱՌ ԽԻՏ.

Մօտ առ միմեանս խիտ ցանգէ. (Փիլ. լիւս.։)

Փոքր եւ խիտ զնչիմք. (Նիւս. բն. ՟Ի՟Է։)

Որպէս զի խիտ եւ աննուազ լինել զարօթսն ի կեանս քո. (Բրս. յուդիտ.։)

Մինչ անկելոցն ի հանդիսին դիաթաւալ խիտ խաղային. (Ներս. մոկ.։)

adv.

ԽԻՏ ԱՌ ԽԻՏ. մ. նոյն ընդ վ. որպէս Կից իրերաց. եւ Յաճախ. ստէպ ստէպ.

Խիտ առ խիտ խարոյկս վառեցին ընդ ամենայն տեղիս. յն. ի բանակի. կամ շուրջանակի. (՟Ա. Մակ. 28։)

Խիտ առ խիտ մի զմիով կուտակեալ իբր զծովական ալիս. (Սկեւռ. աղ.։)

Խիտ առ խիտ թանձրացոյց զպաշտօնն պղծութեան. (Եղիշ. ՟Ա։)

Որ ի հնից թշնամացն պրծեալ զերծանին, խիտ առ խիտ սարկաւագին, թէ զտէր աղաչեսցուք. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

adj.

Ի չար կապարճացն խիտ առ խիտ նետովք խորհրդոցն խոցոտեն։ Խոնարհեցուցիչ աստուծոյ խիտ առ խիտ ապացուցէ ճշմարտութեանն բուռն հարկանել. (Լմբ. սղ.։ Լմբ. պտրգ.։)

adv.

ԽԻՏ ԸՆԴ ԽԻՏ. մ. Խիտ առ խիտ. ստէպ ստէպ.

Խիտ ընդ խիտ կոչելն զնոյն անուն, յիշատակել զնոյն, կամ խոսակզիլ ընդ աստուծոյ, կամ տրտմիլ. (Լմբ. իմաստ. եւ Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ.։)

Ի կաթիլ աստուածային բանից խիտ ընդ խիտի նոցա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխիտ

Անձաւախիտ

Անտառախիտ

Բազմախիտ

Թանձրախիտ

Ծաղկախիտ

Ծառախիտ

Ձորախիտ

Ճռախիտ

Մարդախիտ

Մացառախիտ

Ոստախիտ

Սաղարթախիտ

Տաճարախիտ

Տերեւախիտ

Տնկախիտ

Քարախիտ

Օդախիտ

Voir tout