va.

to give a robe of honour.

ն.

ԽԼԱՅԵՄ կամ ԽԻԼԱՅԵՄ. Խլայ տալով հատուասիրել, մեծարել. կապայ հանգցընել.

Եօթն անգամ արքունական զգեստուք խիլայէ զնա. (Վրդն. պտմ.։)

Թագաւորական զգեստուք պատուէր եւ խիալյէր զնա թագաւորն. (Օրբել.։)