s.

robe of honour.

s.

ԽԼԱՅ կամ ԽԻԼԱՅ. θέριστρον, κάλυμμα peplus, vestis aestiva vel talaris a rege donata . ար. խլաթ. պ. խիլաթ. թ. գաֆդան. Ձորձ ազնիւ. հանդերձ մեծագին զոր տան թագաւորք ումեք ի պարգեւ. Վերարկու կամ ծածկոյթանձին եւ գլխոյ կանանց՝ բարակաման եւամառային. Տեռ. շղաշատեռն.

Հանին յինէն զխլայն (զխիլայն) իմ պահապանք պարսպացն. (Երգ. ՟Ե. 7։)

Ի բաց զերծեալ լինի հարսինն խլայն։ Ի բաց բարձաւ անլուսութեանն խիլայ. (Նիւս. երգ.։)

Կամ զխլայն գրիգորի, որ է հաջաղն ծածկոյթ դիմաց. (Վրդն. երգ.։)

Ընդէ՞ր առեալ (ռեբեկայ) զխլայն՝ արկաւ զիւրեաւ։ Նշանակ է խլայն թափանցանցալոյս առաքինութեան. (Փիլ. լին.։ եւ Վրդն. ծն.։)

Նոր արքայ գայ՝ բերել քեզ խլիայ՝ ոսկւոյն սոփերայ. (Գանձ.) այն է զգեստ ոսկեթել, կամ ոսկեհուռն հանդերձ ի պարգեւ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խլայեմ, եցի

Voir tout