s.

zool, ram;

ast.

Aries, -;

mech.

battering -;

mar.

windlass, capstan;
ջրաբաշխական —, hydraulic -.

s.

κριός aries τράγος hircus. Արուոչխար՝ ոչ մալեալ, առաջնորդ հօտի. որպէս նոխազն՝ այծեաց. գոչ. (որ եւ քօչ)

Քաղք, եւ խոյք ելանէին ի վերայ մաքեաց եւ այծից։ Քաւեսցէ ի նմանէ քահանայն խոյիւն։ Զմիսխոյին։ Առցես ի խոյէ անտի։ Ի շիկակարմիր մորթոյ խոյոց։ Երկուս տասանորդս առ խոյ մի՝ երկոցունց խոյոցն։ Զուարակօքյարջառոց, եւ եօթն խոյօք։ Խոյովք եւ խնկովք.եւ այլն։

ԽՈՅ. Նմանութեամբ Առաջինն ի կենդանակերպից, յոր մտանէ արեգակն ի մուտս գարնանոյ.

Ըստ դիպելոյ պատճառաւորաց աստեղացն մինչ դեռ խոյն է, եւ այլն. (Եզնիկ.։)

Ի խոյն կոչեցեալ դարձի կենդակ։ Ի գլուխ կենդանաբար խոյին. (Պիտ.։)

Զխոյէ ասեն, թէ գլուխ է աստեղատանց. (Շիր.։)

ԽՈՅ. որ եւ ՀՈՅ. նմանութեամբ Մեքենայ պատերազմական.

Առանցհոյոյ (կամ խոյոյ) մանդղոնից մեքենայից զերիքովն կործանեաց. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 15։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախոյան, ի, ից, աց

Ախոյանաբար

Ախոյեան, ենի, ից

Անխոյզ

Անխրախոյս

Աշխոյժ, խուժից

Աշխոյժք, ուժից

Աստուածախոյզ

Աստուածափախոյց

Արտախոյր, խուրի

Բազմախոյզ

Բանախոյզ, խուզաց

Բաշխոյք, ոյից

Դատարկախոյզ

Դշխոյ, ից

Դշխոյակերպ

Դշխոյահաւ

Դշխոյութիւն, ութեան

Ելլադախոյ

Ընդվայրախոյզ

Voir tout