s.

confession;
promise;
ի — ածել, to cause to confess;
ի — գալ, to confess, to tell the truth;
— լինել, to confess one's sins.

s.

Որպէս խոստումն, եւ Խոստովանութիւն. պ. Խուստուչ իքրար. (որպէս թէ Խոսք տալն)։ ուստի Ի ԽՈՍՏ ԱԾԵԼ՝ է Հաւանեցուցանել խոստմամբք պարգեւաց, կամ տալ խոստովան լինել.

Ըմբռնեալ երէց մի, եւ ի նոսա ածեալ, եգիտ զաջ սրբոյ առաքելոյն բարդողիմէոսի. (Մաղաք. աբեղ.։)

Ի ԽՈՍՏ ԳԱԼ. Խոստովան լինել.

Հրամայեաց ցուցանել զգանձս իւրեանց, եւ նոքա պնդեալ՝ ոչ գային ի խոստ. եւ սկսան ի խոշտանգանս արկանել զնոսա. (Ուռհ.։)

Այր մի ըմբռնեցին վասն գողութեան. երկու շաբաթ խիստ եկն ... գոչեացհայրն, եւ ի խոստ եկն ըզգողութիւն. (Վրդն. առակ.։)

ԽՈՍՏ 2 (ի, խոստք, տաց.) cf. ԽՈՏՈՒՑ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոստաբանութիւն, ութեան

Խոստակդարք

Խոստանամ, ացայ

Խոստար

Խոստովանաբար

Խոստովանադուստր, դստեր

Խոստովանադրամ, ոյ

Խոստովանահայր, հօր

Խոստովան առնել

Խոստովանարան, աց

Խոստովանեմ, եցի

Խոստովանեցուցանեմ, ուցի

Խոստովանիմ, եցայ

Խոստովան լինիմ

Խոստովանող, աց

Խոստովանորդի, դւոց

Խոստովանութիւն, ութեան

Խոստուկ

Խոստումն, ման

Չխոստովանութիւն, ութեան

Voir tout