s.

confessor, director of one's conscience.

s.

Հայր խոստովանութեան. քահանայ՝ որում լինի խոստովանել զմեղս.

Թողութեան իշխանութիւն եւ այլն ... ո՛չ օտար ոք խոստովանահայր. (Շ. ընդհ.։)

Գնալ եւ առ խոստովանահնրս՝ խոստովանել զմեղս. (Գր. հր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոստովանահայր խոստովանահարք
accusatif խոստովանահայր խոստովանահարս
génitif խոստովանահաւր խոստովանահարց
locatif խոստովանահաւր խոստովանահարս
datif խոստովանահաւր խոստովանահարց
ablatif խոստովանահաւրէ խոստովանահարց
instrumental խոստովանահարբ խոստովանահարբք