va.

to confess, to hear confession.

ն.

Տալ խոստովանել զմեղս. լսել զխոստովանութիւն. խոստովանցընել.

Խոստովանեցուցէ՛ք զկատարեալսն հասակաւ. (Շ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոստովանեցուցանեմ
դու խոստովանեցուցանես
նա խոստովանեցուցանէ
մեք խոստովանեցուցանեմք
դուք խոստովանեցուցանէք
նոքա խոստովանեցուցանեն
Imparfait
ես խոստովանեցուցանեի
դու խոստովանեցուցանեիր
նա խոստովանեցուցանէր
մեք խոստովանեցուցանեաք
դուք խոստովանեցուցանեիք
նոքա խոստովանեցուցանեին
Aoriste
ես խոստովանեցուցի
դու խոստովանեցուցեր
նա խոստովանեցոյց
մեք խոստովանեցուցաք
դուք խոստովանեցուցէք
նոքա խոստովանեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խոստովանեցուցանիցեմ
դու խոստովանեցուցանիցես
նա խոստովանեցուցանիցէ
մեք խոստովանեցուցանիցեմք
դուք խոստովանեցուցանիցէք
նոքա խոստովանեցուցանիցեն
Aoriste
ես խոստովանեցուցից
դու խոստովանեցուսցես
նա խոստովանեցուսցէ
մեք խոստովանեցուսցուք
դուք խոստովանեցուսցջիք
նոքա խոստովանեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոստովանեցուցաներ
դուք մի՛ խոստովանեցուցանէք
Impératif
դու խոստովանեցո՛
դուք խոստովանեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խոստովանեցուցանիջիր
դուք խոստովանեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոստովանեցուսջի՛ր
դուք խոստովանեցուսջի՛ք