s.

colic, gripes, stomachache, pain in the bowels;
— ունել, to have the gripes;
— լինել, to confess, to own.

s.

առաւել ռմկ. Ցաւ որովայնի. սանճը.

Խոստուկ ձիոյ. (Վստկ.։)

ԽՈՍՏՈՒԿ ԼԻՆԵԼ. Որպէս Խոստովան լինել.

Եւյայնմ եւս դառն տանջանս զոչ եւ զուրաստ կալեալ չլինէին խոստուկ. (Կաղանկտ.։)