s.

busy search, curiosity, quest, investigation;
shearing;
-զումն հերաց, shaving, tonsure.

s.

Խուզելն. քննութիւն. հետազօտութիւն. խոյզ.

զոր կեանս ծածկեալ յօրինականացն խուզողութենէ. (Նար. խչ.։)

Ի մտաց խուզողութեամբ քննելն։ Այսքան խուզողութեամբս զմի ճշմարտութիւն գտին. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խուզողութիւն խուզողութիւնք
accusatif խուզողութիւն խուզողութիւնս
génitif խուզողութեան խուզողութեանց
locatif խուզողութեան խուզողութիւնս
datif խուզողութեան խուզողութեանց
ablatif խուզողութենէ խուզողութեանց
instrumental խուզողութեամբ խուզողութեամբք