s.

obstacle, embarrassment, hinderance.

s.

ԽՈՒԹ σκόλον offendiculum. որ եւ ԽԷԹ. Խոչ. արգել. խոընդոտն. քար գայթագղութեան, որ խթէ զոտս կամ խթի յոտս ուղեւորին.

Ի բա՛ց արարէք զխոչ եւ զխութ ի ճանապարհէ ժողովրդեան իմոյ. (Ես. ՟Ծ՟Է. 14։)

Մի՛ ումէք խէթ եւ խութ այնուհետեւ ընդ ոտս անկանել. (Ագաթ.։)

Բազում խէթք եւ խութք են ճանապարհին. (Ոսկ. փիլիպ.։)

յորժամ հետէ մի՛ լիցի խէթ եւ խութ ընդ ոտն. (Կաղանկտ.։)

Նմանութեամբ ասի զանհարթ եւ զխորթ լեզուէ կամ չարագործութենէ, որ խթէ զունկն լսողաց.

Յաղագս խրթնի եւ անհետազոտելի խօսիցն եւ բարուցն կոչին խութ. յորոց անուն եւ լեառն խոյթ անուանի. (Արծր. ՟Բ. 7։)

Խութս խութս չեն ասացեալ յոյն լեզուաւ (այս գիրք), եւ կարի կորովութեամբ յարմարեալ են բանք նոցա. (Եւս. պտմ. ՟Ե. 24.) յն. ἁπταίστως sine offensione.

ԽՈՒԹՔ. σκόπελος scopulus. խիթք կամ ժայշք ի մէջ ծովու ցցուեալք.

Իբրեւ ի խութս եւ ի մուտս եւ ի քարայրս ընդ ջրով խորտակէ։ Յետ բազում մրրկաց եւ խթոց, եւ յահագին ալեաց զբեռնն զերծուցանելոյ։ (Ի ծով կենցաղոյս) բազում խութք պատահեն հանապազ, եւ բազում անգամ բաղխին նաւք եւ ընկղմին. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։ ՟Բ. 1։ եւ Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամբոխութիւն, ութեան

Այլափոխութիւն, ութեան

Անկախութիւն, ութեան

Անուանափոխութիւն, ութեան

Անփոփոխութիւն, ութեան

Առատաբաշխութիւն, ութեան

Աստեղաբաշխութիւն, ութեան

Աստղաբաշխութիւն, ութեան

Բազմամբոխութիւն, ութեան

Բաշխութիւն, ութեան

Բարեբաշխութիւն, ութեան

Բդեշխութիւն, ութեան

Գահագլխութիւն, ութեան

Գոյափոխութիւն, ութեան

Գունափոխութիւն, ութեան

Դրամափոխութիւն, ութեան

Երկրաբաշխութիւն, ութեան

Զեղխութիւն, ութեան

Ընդդիմաբախութիւն, ութեան

Թեւակոխութիւն, ութեան

Voir tout