vn.

to dry up, to fade, to wither;
to grow old, to become extenuated;
խռուացեաւ հերք, bristling hair;
dishevelled hair.

չ.

Լինել իբրեւ զխռիւ. չորանալ. ցամաքիլ բուսոց. եւ Անպիտանանալ. ծերանալ. տգեղանալ. անշքանալ անձին. եւ Թաղկիլ հերաց.

Ի չորանալ եւ ի խռուանալ եւ լուցկի լինել գեհենոյն. (Վրդն. օրին.։)

Բոյսքն ծիրանագոյն ներկանէին, եւ խռուացեալն դալարանայր. (Երզն. լս.։)

Երիթացեալս եւ խռուացեալս իբրեւ ստուեր շրջեաք. (Լաստ. յիշ.։)

Մեկնեալ ի մորթոյն իւրաքանչիւր հեր առ միմեանս չարամանեալ խռուանայ ցրտացեալ. (Պղատ. տիմ.) յն. συμπιλέομαι . ռմկ. քէլէ կտրիլ. cogor, coalesco.

Եղիաս խռուացեալն տեսակաւ՝ թաւ վարսիւք. (Նիւս. երգ.։)

Խռուացեալք եւ թաղկեալք վարսք. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ.) յն. αὑχμῶν, αὑχμηρός arens, squalidus.

Մազն թաղկեալ եւ խռուցեալ. (Մանդ. ՟Ը։)

Խռուացելոյդ հերով։ Քոյդ խռուցեալ հերաց։ Խռուցեալ վարսիւք. (Մագ. ՟Ձ՟Ա. ՟Ձ՟Գ։ Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խռուանամ
դու խռուանաս
նա խռուանայ
մեք խռուանամք
դուք խռուանայք
նոքա խռուանան
Imparfait
ես խռուանայի
դու խռուանայիր
նա խռուանայր
մեք խռուանայաք
դուք խռուանայիք
նոքա խռուանային
Aoriste
ես խռուացայ
դու խռուացար
նա խռուացաւ
մեք խռուացաք
դուք խռուացայք
նոքա խռուացան
Subjonctif
Présent
ես խռուանայցեմ
դու խռուանայցես
նա խռուանայցէ
մեք խռուանայցեմք
դուք խռուանայցէք
նոքա խռուանայցեն
Aoriste
ես խռուացայց
դու խռուասցիս
նա խռուասցի
մեք խռուասցուք
դուք խռուասջիք
նոքա խռուասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խռուանար
դուք մի՛ խռուանայք
Impératif
դու խռուացի՛ր
դուք խռուացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խռուասջի՛ր
դուք խռուասջի՛ք