s.

cock-crowing;
cf. Խօսք.

cf. ԽՕՍՔ, եւ ԲԱՆ.

Վասն զատկաց արար նա եւ խօս մի. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 22։)

Քանզի աստուծոյ էր խօս, եւ հօգւոյն. (Զքր. կթ.։)

Ըստ անկատարութեան տիոցն եւ խօսն անկատար ասել. (Մագ. քեր.։)

Լռեա՛ ի բարութենէ. աստ ցուցանէ մարգարէն արգելուլ զբարի խօսն բազում անգամ։ Ի սակաւ խօսն հրամանաւ հօրն առնուլ համարձակութիւն. (Լմբ. կան. բենեդ.։)

Յորժամ ի խօս լինի, կամ ի խօսք գայ. (Ոսկիփոր.։)

Կամ որպէս Խօսելն հաւու.

Նախ քան զսկսեալ առաջին խօսելոյն, եւ կատարելոյ զամենայն խօսն, դու երիցս ուրասցիս զիս։ Եւ զամենայն խօսն կատարելոյ՝ զոր սկսաւ, դու երիցս անգամ ուրասցիս. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատախօս

Աղճատախօս

Անգղիախօս

Անխօս, ից

Անխօսանամ, ացայ

Անխօսութիւն, ութեան

Անխօսուն, սնոց

Ապիրատախօս

Առակախօս

Առակախօսեմ, եցի

Առակախօսութիւն, ութեան

Առանձնախօսութիւն, ութեան

Առասպելախօս

Առաքելախօս

Առնխօսութիւն, ութեան

Աստուածախօս

Աստուածախօսեմ, եցի

Աստուածախօսութիւն, ութեան

Աստուածխօսութիւն, ութեան

Ատենախօս

Voir tout