adj.

eloquent;
cf. Խօսուն.

adj.

Խօսուն. բանական. եւ Քաջաբան. ճարտարախօս.

Բազում ինչ ի խօսականէս յինքն ձգեալ տանի. (Փիլ. լիւս.։)

Յոյժ խօսական իմաստասէր տեսանեմ զայրն. (Լծ. ածաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բնախօսական

Ընդդիմախօսական

Ժամանակախօսական

Հնախօսական

Հնախօսականութիւն, ութեան

Voir tout