adj.

ԾԱՌԱՅԱՎԱՅԵԼՈՒՉ կամ ԾԱՌԱՎԱՅԵԼՈՒՉ. Որ ինչ վայել է կամ անկ է ծառայի. Ծառայական.

Զմարմնեղէնս եւ զգալիս՝ ծառայավայելուչս ասէ, եւ անազատս, եւ սնոտի կարծիս. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայծառավայելուչ

Voir tout