va.

to cause to mount up in tree-like masses.

ն.

Տալ ծառանալ. բարդել. դիզացուցանել.

Զբուրումն անուշահոտութեան յերկինս ծառացուցանէ. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծառացուցանեմ
դու ծառացուցանես
նա ծառացուցանէ
մեք ծառացուցանեմք
դուք ծառացուցանէք
նոքա ծառացուցանեն
Imparfait
ես ծառացուցանեի
դու ծառացուցանեիր
նա ծառացուցանէր
մեք ծառացուցանեաք
դուք ծառացուցանեիք
նոքա ծառացուցանեին
Aoriste
ես ծառացուցի
դու ծառացուցեր
նա ծառացոյց
մեք ծառացուցաք
դուք ծառացուցէք
նոքա ծառացուցին
Subjonctif
Présent
ես ծառացուցանիցեմ
դու ծառացուցանիցես
նա ծառացուցանիցէ
մեք ծառացուցանիցեմք
դուք ծառացուցանիցէք
նոքա ծառացուցանիցեն
Aoriste
ես ծառացուցից
դու ծառացուսցես
նա ծառացուսցէ
մեք ծառացուսցուք
դուք ծառացուսցջիք
նոքա ծառացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծառացուցաներ
դուք մի՛ ծառացուցանէք
Impératif
դու ծառացո՛
դուք ծառացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծառացուցանիջիր
դուք ծառացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծառացուսջի՛ր
դուք ծառացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայծառացուցանեմ, ուցի

Voir tout