adj. adv.

ԾՓԱԼԻ ԾՓԱԼԻՑ. Լի ծփանօք, ծփմամբ.

Զգուշութեամբ անցանել թնդ սահելի եւ ընդ ծփալի եւ ընդ մեղսասէր կեանս աշխարհիս. (Մանդ. ՟Ժ՟Ը։)

Եւ նա ծփալից ընկղմէր. (Ոսկ. ղկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծփալից

Voir tout