vn.

cf. Ծփիմ;
— ընդ մէջ յուսոյ եւ երկիւղի, to fluctuate between hope & fear.

չ.

cf. ԾՓԻՄ.

Որ ընդ ծովու ալեաց ծփան։ Ի վերայ ալեաց ծփելով. (Շ. յիշատ. եւ Շ. բարձր.։)

Ծփայր ի խորհուրդս իւր իբրեւ զծով։ Միտքն անկայուն է եւ մշտաշարժ, եւ անյագ ի ծփելոյ ի զանազան խորհուրդս. (Լմբ. սղ.։)

Հրաման ետ ծփալ եւ դարձեալ կակղանալ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծփամ
դու ծփաս
նա ծփայ
մեք ծփամք
դուք ծփայք
նոքա ծփան
Imparfait
ես ծփայի
դու ծփայիր
նա ծփայր
մեք ծփայաք
դուք ծփայիք
նոքա ծփային
Aoriste
ես ծփացի
դու ծփացեր
նա ծփաց
մեք ծփացաք
դուք ծփացէք
նոքա ծփացին
Subjonctif
Présent
ես ծփայցեմ
դու ծփայցես
նա ծփայցէ
մեք ծփայցեմք
դուք ծփայցէք
նոքա ծփայցեն
Aoriste
ես ծփացից
դու ծփասցես
նա ծփասցէ
մեք ծփասցուք
դուք ծփասջիք
նոքա ծփասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծփար
դուք մի՛ ծփայք
Impératif
դու ծփա՛
դուք ծփացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծփասջի՛ր
դուք ծփասջի՛ք