cf. ԿԱՊՈՒՏԱԿԵԱՅ.

Եւ ծիրանին ի կապուտակեղէնն ներկուածոյն. (յն ի գոյն յակնթի. Նիւս. կազմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կապուտակեղէն կապուտակեղէնք
accusatif կապուտակեղէն կապուտակեղէնս
génitif կապուտակեղինի կապուտակեղինաց
locatif կապուտակեղինի կապուտակեղէնս
datif կապուտակեղինի կապուտակեղինաց
ablatif կապուտակեղինէ կապուտակեղինաց
instrumental կապուտակեղինաւ կապուտակեղինաւք