vn.

to suspect, to have a suspicion of, to be doubtful, to doubt, to distrust, to mistrust, to be diffident, mistrustful of.

չ.

ὐποπτεύω suspicor եւ այլն. Ի կասկած անկանիլ. ի կասկածի լինել. խիթալ. զանգիտել. երկնչել. կասկածիլ.

Կասկածել յազգաց երկրին, կամ յերեսաց թագաւորաց, ի սովէ, յերկիւղէ. (՟Բ. Եզր. ՟Գ. 2։ Երեմ. ՟Է. 16։ ՟Խ՟Բ. 16։ ՟Ա. Պետ. ՟Գ. 6։)

Յերից կասկածեաց սիրտ իմ. (Սիր. ՟Ի՟Զ. 5։)

Վասն կնոջ, զորմէ կասկածէ այրն՝ շնացեալ գոլ. (Նախ. թուոց.։)

Կասկածեմ յառաջիկայս. (Փարպ.։)

Մի՛ կասկածել ի կայսերէ՝ սակս այնր. (Խոր. ՟Բ. 29։)

Չկասկածէ ինչ ի հրէից անտի. (Իգն.։)

Զի եւ Զմոռացեալսն անգամ մի՛ կասկածիցեն. (Նանայ.։)