fig. vn.

to dance, to skip;
to bound;
to laugh at, to deride;
cf. Կռիւ.

չ.

ὁρχέομαι tripudio, salto παίζω, παιδίζω , πομπεύω ludo, pompam ago, insolesco. Խաղալ ոստոստմամբ իբրեւ զկաքաւ հաւն. կայթել. պարել. խայտալ. պար ցայթկել, նախըլ խաղալ. (Ժող. ՟Գ. 4։ ՟Բ. Թագ. 6. 16. 21. 22։ Մտթ. ՟Ժ՟Ա. 17։ ՟Ժ՟Դ. 6։ Իսկ ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Ա. 13. յն. թմբրկահարել։ եւ ՟Բ. Մակ. ՟զ 7. յն. հանդէս առնել, կամ խենեշանալ եւ այլն։)

Յօնիւքն ակնրկէին, եւ ոտիւքն կաքաւէին (յն. խաղային)։ Անդ դեւք կաքաւեսցեն. (Ես. ՟Գ. 16։ ՟Ժ՟Գ. 21։)

ԿԱՔԱՒԵԼ. κατορχέομαι salto contra aliquem, illudo, insulto. Խաղալ զայլով, խաղ առնել. ձաղել, յարձակիլ, ի վեր եւ ի վերայվազել. հարկանել, խոցել. լլկել.

Հայեսցին առ իս փոխանակ կաքաւելոյն. (Զաք. ՟Ի՟Բ. 10))

որ ի (Յհ. ՟Ժ՟Թ. 37.) ասի.

Հայեսցին ի նա՝ յոր խոցեցին։

Օր կաքաւելոյ յայտ է թէ այն էր, զոր ի ժամ չարչարանաց նորա կաքաւէին, եւ այպանելով նախատէին. (Լմբ. զքր.։)

Որպէս ի միջէ միաբանութենէ յամենեսեան կաքաւեաց սատանայ. (Երզն. մտթ.։)

Այր ընդ առն ի կռիւ կաքաւեալ։ Գունդ կազմեալ՝ ի կռիւ ընդ արքայի կաքաւեալ։ Գունդ կազմեալ ի կռիւ ընդ արքայի կաքաւէր. (Յհ. կթ.։)